Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học Liệp Tè
Liệp Tè
Địa chỉ:Xã Liệp Tè - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 01679225808
gmail:hanhhung76@yahoo.com

Tin giáo dục

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LIỆP TÈ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

PHÒNG GD & ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG TH LIỆP TÈ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /KH-HĐT

 

Liệp Tè, ngày 25 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LIỆP TÈ

NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

          Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học, Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 251 /QĐ-GD&ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu về việc thành lập Hội đồng trường Tiểu học nhiệm kì 2013 - 2018 của Trường TH Liệp Tè.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Tiểu học Liệp Tè số 06/QC-HĐT ngày 26 tháng 11 năm 2013

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, Hội đồng trường Tiểu học TLiệp Tè xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng trường Trường Tiểu học Liệp Tè được thành lập theo quyết định số số .... /QĐ-GD&ĐT ngày ....tháng .... năm 2011 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu. Hội đồng gồm có  thành viên.

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

nhiệm vụ

1

Đỗ Đình Hùng

Phó bí thư - Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Tòng Văn Đại

Bí thư  - Phó hiệu trưởng

PCT hội đồng

3

Bùi Minh Hà

Phó hiệu trưởng

PCT hội đồng

3

Lò Thị Hương

PCT Công đoàn

Ủy viên

4

Tòng Văn Bính

TPT đội

Ủy viên

 

Lò Văn Dôm

Bí thư chi đoàn

Ủy viên

5

Quàng Thị Dung

TTCM tổ 1

Ủy viên

 

Lò Thị Mon

TT CM tổ 2

Thư ký

6

Quàng Văn Chaư

TT CM tổ 3

Ủy viên

 

Hà Văn Thoan

TT CM tổ 4

Ủy viên

 

Lò Thị Hương

TT CM tổ  5

Ủy viên

2.  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng trường.

          1. Đồng chí: Đỗ Đình Hung - Hiệu tr­ưởng - Chủ tịch Hội đồng trư­ờng: Thực hiện theo Điều 20 và 23.3; 23.4  Điều lệ Trư­ờng TH. Phụ trách tài chính, cơ sở vật chất,phổ cập và chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trường, chủ trì các cuộc họp của hội đồng trư­ờng, đại diện cho Hội đồng trư­ờng thảo luận với P.Hiệu trư­ởng những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trư­ờng và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Cơ sở vật chất trong nhà trường theo Nghị Quyết của hội đồng trường, tham mư­u cho hội đồng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách

2. Đồng chí: Bùi Minh Hà – Phó chủ tịch hội đồng  -  Thực hiện theo Điều 21,23,24 Điều lệ Trư­ờng TH- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CM, , dự thảo Nghị quyết chuyên môn trình hội đồng phê duyệt.

          3. Đồng chí: Tòng Văn Đại – Phó chủ tịch hội đồng  – Chủ tịch Công đoàn  -Thành viên Hội đồng trường –Thực hiện theo Điều 21, 23; 24 Điều lệ trư­ờng TH. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, kết luận của Hội đồng tr­ường.

4. Đồng chí: Tòng Văn Bính: TPT đội- Thành viên hội đồng. Thực hiện theo Điều 21 và 23.3; 23.4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên trách đội thiếu niên, nhi đồng. Chịu trách nhiệm động viên, thúc giục CB - GV thực hiện nghiêm túc, Nghị quyết của hội đồng trường và tham mư­u cho hội đồng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách

          5. Đồng chí: Lò Thị Mon – Thư ký hội đồng trường - Tổ tr­ưởng chuyên môn tổ 2 - Thành viên hội đồng - Thực hiện theo Điều 19 và 23.3; 23.4 Điều lệ tr­ường TH. Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kỳ họp, dự thảo Nghị quyết trình hội đồng phê duyệt.tham m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất l­ượng dạy học, giáo dục tổ 1 và những vấn đề liên quan khác.

          6. Đồng chí: Quàng Thị Dung - Tổ tr­ưởng chuyên môn tổ 1  –Thành viên hội đồng - Thực hiện theo Điều 18 và 23.3; 23.4 Điều lệ tr­ường TH. Chịu trách nhiệm tham  m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất l­ượng dạy học, giáo dục tổ 2 và những vấn đề liên quan khác.

 6. Đồng chí: Quàng Văn Chaư - Tổ tr­ưởng chuyên môn tổ  3 –Thành viên hội đồng - Thực hiện theo Điều 18 và 23.3; 23.4 Điều lệ tr­ường TH. Chịu trách nhiệm tham  m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất l­ượng dạy học, giáo dục tổ 3 và những vấn đề liên quan khác.

6. Đồng chí: Hà Văn Thoan - Tổ tr­ưởng chuyên môn tổ 4 –Thành viên hội đồng - Thực hiện theo Điều 18 và 23.3; 23.4 Điều lệ tr­ường TH. Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất l­ượng dạy học, giáo dục tổ 4 và những vấn đề liên quan khác.

          7. Đồng chí: Lò Thị Hương – Tổ tr­ưởng chuyên môn tổ 5 –Thành viên hội đồng - Thực hiện theo Điều 18 và 23.3; 23.4 Điều lệ tr­ường TH. Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất l­ượng dạy học, giáo dục tổ 5 và những vấn đề liên quan khác.

                    B. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

I.  Mục tiêu:

          Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường nhằm xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp, giải pháp để phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục, phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.

          Kế hoạch Hội đồng trường là trí tuệ của tập thể nhằm phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường; quyết định mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường.

II. Phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của hội đồng trường:

Phê chuẩn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2013 – 2014 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Liệp Tè đã dự thảo và thông qua tại Hội Nghị cán bộ viên chức. Sau đây là một số nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua chính trong năm học:

1) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo g­ơng đạo đức Hồ Chí Minh" lồng ghép với cuộc vận động " Hai không" với 4 nội dung, cuộc vận động ” Mỗi thầy – cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào thi đua ”xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.

2) Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh. Tập trung chỉ đạo dạy học và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, từng bước thực hiện giảng dạy tích hợp các môn học, đổi mới công tác quản lí chỉ đạo, ổn định và nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn.

3) Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập GDTHĐĐT. Tích cực tham mưu với các cấp để tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng CSVC, trang thiết bị và các điều kiện dạy học của thầy và trò nhà trường theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá, chuẩn hoá tạo môi trường giáo dục an toàn và thân thiện ...

4) Đổi mới công tác quản lí chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí. Tăng cường nề nếp và kỉ cương trong nhà trường; tổ chức tốt các phong trào thi đua; các hoạt động Đội – Sao trong nhà trường.

5) Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh và giáo viên.

Thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục, đảm bảo số lượng lớp và học sinh: Duy trì đảm bảo 36 lớp với 585 học sinh, không để học sinh bỏ học, hạn chế học sinh lưu ban làm cơ sở cho việc hoàn thành kết quả và làm tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; Kiện toàn và xây dựng bộ hồ sơ chuẩn về PCGDTHĐĐT.

1.  Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục:

Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Không có học sinh bỏ học. Cụ thể như sau:

Năm học

Số lớp

Số HS

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

2012 -2013

32

535

9

172

5

82

8

135

6

92

4

58

2013- 2014

36

585

9

123

9

165

5

80

8

132

4

92

2014-2015

38

635

6

125

10

130

9

165

5

80

8

135

2015-2016

35

595

5

100

6

125

10

130

9

165

5

80

2016-2017

35

643

5

123

5

100

6

125

10

130

9

165

2017-2018

33

555

7

100

5

100

5

100

6

125

10

130

         

2. Công tác tổ chức, quản lí và xây dựng đội ngũ:

a. Công tác tổ chức: Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường được tổ chức và hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhà trường chấp hành sự quản lí hành chính của chính quyền địa phương; chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của phòng Giáo dục; chủ động tham mưu với Đảng bộ và chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển giáo dục của Hội đồng trường.

b. Công tác quản lí: Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng trường, nhà trường phải xây dựng được kế hoạch hoạt động theo năm học, học kì, tháng và tuần; có biện pháp thực hiện kế hoạch đúng tiến độ; thực hiện công bằng, công khai, dân chủ trong quản lí; phát huy được khả năng của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong việc xây dựng và phát triển nhà trường.

          c. Xây dựng đội ngũ:

- Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng: Có trình độ đào tạo đại học sư phạm trở lên và được tập huấn nâng cao về chính trị và nghiệp vụ quản lí trường học; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; có năng lực chuyên môn và năng lực quản lí trường học.

          - Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Có đủ số lượng giáo viên, nhân viên và loại hình theo quy định hiện hành. Có 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo; có ít nhất 50% giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo; có giáo viên dạy chuyên môn thể dục, mĩ thuật, âm nhạc, có giáo viên tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chuyên trách. 100% giáo viên và nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, sáng tạo trong công việc; 60% giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và giáo dục học sinh; có khả năng và kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Hàng năm có ít nhất 20% số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 5% số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên.

3. Xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học:

          Đảm bảo diện tích khuôn viên, sân chơi, bãi tập theo quy định hiện hành. Nhà trường phải làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, có kế hoạch quy hoạch lâu dài, hợp lí; phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn trường học đạt mức chất lượng tối thiểu do Bộ giáo dục-đào tạo quy định. Cụ thể:

- Có đủ phòng học cho mỗi lớp học được trang bị bảng, bàn ghế giáo viên và học sinh, tủ lớp học, táp lô, biểu mẫu, trang trí đúng quy cách.

- Nhà trường phải có kế hoạch trang bị một số loại máy hiện đại như máy chiếu,để phục vụ cho công tác giảng dạy. Đồ dùng và thiết bị dạy học phải được tăng cường, bổ sung hàng năm và sử dụng đạt hiệu quả cao.

-Củng cố, trùng tu nhà lớp học kiên cố lớp học, chỉnh trang hệ thống tường rào.

- Có hệ thống cây xanh bóng mát, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh; môi trường yên tĩnh, xanh, sạch, đẹp.

4. Hoạt động và chất lượng giáo dục:

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục: Dạy đủ các môn học theo đúng chương trình, kế hoạch quy định; 100% học sinh được học 7 buổi/ tuần, thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu. Đánh giá và xếp loại học sinh theo quy định.

- Chất lượng và hiệu quả giáo dục: Hàng năm, tỉ lệ HS lên lớp đạt 97% và hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99%; tỉ lệ HS được nhận xét thực hiện đầy đủ năm nhiệm vụ của học sinh Tiểu học đạt 100%; tỉ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi đạt ít nhất 10%, học sinh tiên tiến đạt ít nhất 30%. Hiệu quả đào tạo đạt trên 98%.

Chỉ tiêu thi đua:

- Trường tiên tiến cấp huyện

- 5 tổ lao động lao động tiên tiến

- UBND huyện khen: 05 đồng chí

- LĐLĐ huyện khen :02 đồng chí

- CSTĐ cấp tỉnh: 0 đồng chí

-  CSTĐ cấp cơ sở 02  đồng chí

-  Lao động tiên tiến 100%

- Lớp xuất sắc : 3/ 32 lớp                  - Lớp tiên tiến: 9/ 32 lớp

Chất lượng giáo dục toàn diện:

a. Hạnh kiểm :         THĐĐ: 585 = 100%

 Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm CTHĐĐ, không có học sinh vi phạm kỷ luật đến mức độ cảnh cáo, không có học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

b.  Chất lượng học tập :

          * Phấn đấu 95% học sinh biết đọc, biết viết ( Rèn luyện trong 4 tháng đầu)

                   - Môn Toán : Giỏi : 5% ; Khá : 15% ; Trung bình : 70% ; Yếu: 5%.

                   - Môn Tiếng việt : Giỏi : 5% ; Khá : 10% ; Trung bình : 75% ; Yếu : 5%.

- Môn khoa học : Giỏi : 5% ; Khá : 15% ; Trung bình : 77% ; Yếu : 3%.

- Môn Địa – Sử : Giỏi : 5% ; Khá : 10% ; Trung bình : 77% ; Yếu : 3%.

- Các môn đánh giá bằng định tính đạt 98% đạt A

- Số lớp tiên tiến : 30%

                   - Số học sinh giỏi, học sinh tiên tiến : 20%

* Duy trì sĩ số : 99%

          * Lên lớp thẳng : 95%, lên lớp sau khi thi lại và rèn luyện trong hè : 5%

          * Hoàn thành chương trình tiểu học: 99%

III. Các giải pháp chính:

1. Nâng cao chất l­ượng đội ngũ:

- Nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ nhằm thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế chuyên môn, quy định của ngành thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối của Đảng; chính sách mới của Nhà nước; triển khai sâu rộng - có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

          - Tổ chức có hiệu quả công tác bồi d­ưỡng bằng nhiều hình thức: Tự học, tự bồi dư­ỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn; sinh hoạt tổ, nhóm; tích cực dự giờ thăm lớp; tổ chức tốt các chuyên đề, dạy thử, dạy mẫu. Đẩy mạnh phong trào tự học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính, sử dụng giáo án điện tử, phần mềm dạy học phù hợp. Tạo điều kiện cho giáo viên theo học các lớp Đại học - Cao đẳng.

          - Giao chất lượng cho từng giáo viên chủ nhiệm lớp. Tổ chức tốt việc đăng kí thi đua vào đầu mỗi năm học; công khai kế hoạch và các chỉ tiêu thi đua. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn: duyệt kế hoạch giảng dạy, soạn bài; tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại chuyên môn theo đúng quy định.

2. Nâng cao chất lư­ợng giáo dục toàn diện:

          - Phân công chuyên môn hợp lý, bố trí giáo viên cốt cán ở các khối lớp, chú trọng và có kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới dạy học, đánh giá và xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Nâng cao chất lư­ợng soạn giảng, tích cực đổi mới phư­ơng pháp soạn bài, đảm bảo có chất lư­ợng và trình bày khoa học, soạn tr­ước 3 ngày, tích cực đổi mới ph­ương pháp dạy học theo hướng phân hoá đối tượng học sinh, kiểm tra, chấm trả bài và đánh giá học sinh theo đúng quy định.

          - Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, nâng cao chất l­ượng toàn diện.

          - Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn có chất lư­ợng, họp tổ 2 tuần 1 lần. Xây dựng đội ngũ cốt cán trong tổ chuyên môn, tăng c­ường kiểm tra chuyên môn giáo viên. Tổ kiểm tra 2 lần/ tháng, BGH kiểm tra 1 lần / tháng.

 - Tổ chức các hội thảo chuyên đề cấp huyện, tr­ường, tổ hội giảng 2 đợt/ năm (20/11, 26/3); động viên và tạo điều kiện cho giáo viên soạn bài giảng điện tử. Coi trọng chuyên đề hội thảo, chuyên đề về sử dụng đồ dùng.

 - Thực hiện việc rèn vở sạch -Viết chữ đẹp, đọc đúng - nói đúng trong giáo viên và học sinh. Tổ chức thi học sinh giỏi từ khối 1 - khối 4: 1 lần/ năm; khối 5 tổ chức theo Kế hoạch của Sở GD - ĐT và Phòng GD - ĐT.

 - Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả: đăng kí viết SKKN ngay từ đầu mỗi năm học, đầu tư thời gian gợi ý, hướng dẫn chủ đề bố cục và cách viết KN; tổ chức chấm nghiêm túc cho những giáo viên thi giáo viên dạy giỏi.

 - Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Thư­ờng xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm công tác rèn học sinh yếu, bồi dư­ỡng học sinh khá giỏi, HS viết chữ đẹp,  quan tâm đến học sinh khuyết tật.

 - Tổ chức chặt chẽ các kỳ kiểm tra định kỳ, kiểm tra thư­ờng xuyên. Xây dựng kế hoạch để có thể chia lớp trong các đợt KTĐK, góp phần nâng cao chất lượng thực chất và hưởng ứng cuộc vận động " Hai không".

 - Tổ chức, tham gia có hiệu quả các hội thi của trường, huyện,tổ chức lựa chọn và BD các cá nhân xuất sắc để tham gia thi đạt kết quả cao. Tích cực xã hội hoá công tác BD để huy động sức mạnh của XH tham gia GD.

 - Tăng c­ường công tác kiểm tra, khắc phục kịp thời sau kiểm tra.

3. Chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn :

          - Ngay từ đầu năm học, BGH hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể sát theo từng nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

          - Tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, các đợt hội giảng và tổ chức các chuyên đề. Thường xuyên dự sinh hoạt chuyên môn theo định kì và đột xuất để kiểm tra việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ.

          - Thống nhất lịch sinh hoạt, kiểm tra bài soạn, dự giờ và KT chuyên đề để các đồng chí tổ trưởng hoạt động và hỗ trợ BGH trong việc KT đánh giá GV trong tổ.

          - Cùng các đồng chí tổ trưỏng nghiên cứu chương trình, lắng nghe nguyện vọng vướng mắc của các đồng chí GV để xây dựng kế hoạch BD, tháo gỡ qua việc tổ chức các chuyên đề, hội thảo ở tổ và ở trường. Cùng các đồng chí tổ trưởng dự giờ, thăm lớp, góp ý BD về chuyên môn cho các đồng chí GV trong trường...

4. Thực hiện tốt phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực":

- Tích cực vận động và giúp đỡ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, lấy lợi ích và niềm vui của HS làm tiêu chí đánh giá tiết dạy. Tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, trí tuệ để HS thi đua nhau tham gia, qua đó rèn tích tích cực và chủ động học tập, tạo niềm phấn khởi cho HS, thực sự chơi mà học - học mà chơi.

- Cùng tổ chức Đội TNTP HCM xây dựng kế hoạch hoạt động Đội, Sao; Tổ chức tốt Đại hội Liên đội, kiện toàn ban chỉ huy Liên đội; chỉ đạo hoạt động của đội cờ đỏ đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tốt; - Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, chỉ đạo GV thể dục dạy các trò chơi dân gian mà địa phương có; chỉ đạo cho giáo viên dạy môn đoàn đội dạy các bài hát dân ca để giáo dục truyền thống và tạo sân chơi bổ ích cho HS...

5. Công tác BD HSG và phụ đạo HS yếu kém:

- Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn vì thế BGH quan tâm chỉ đạo mỗi GV chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi và giám sát thường xuyên việc thực hiện các kế hoạch đó.

- Ngoài ra, nhà trường tổ chức linh hoạt dạy học buổi 2 để mỗi GV có điều kiện dạy học theo đối tượng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng. Tìm và giao nhiệm vụ BD HSG cho các đồng chí có trình độ chuyên môn vững vàng, có tâm huyết với nghề. Cùng các đồng chí xây dựng kế hoạch, chương trình BD phù hợp, khoa học.

- Đẩy mạnh XHH trong việc BD HSG và phụ đạo HS yếu kém, huy động nguồn lực từ phụ huynh và nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia giúp đỡ nhà trường trong việc tạo nguồn kinh phí hoạt động và khen thưởng cho các đối tượng này.

          6. Công tác quản lý:

          - Thực hiện đổi mới công tác quản lí từ BGH đến tổ chuyên môn và giáo viên; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và trong dạy học; tổ chức cho giáo viên đăng kí soạn bài trên máy vi tính và kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn để ra quyết định; mở lớp bồi dưỡng kiến thức tin học cho đội ngũ.

- Làm tốt các công tác tham m­ưu với Đảng, chính quyền để đẩy mạnh hoạt động dạy và học trong nhà tr­ường.

- Thực hiện quy chế làm việc và chỉ đạo thực hiện quy chế trên cơ sở điều lệ trư­ờng Tiểu học và pháp lệnh công chức, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trường Tiểu học và chỉ Thị 40/CT -TW về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên.

          - Tăng c­ường quản lý chuyên môn, duyệt kế hoạch của tổ chuyên môn và các bộ phận kiêm nhiệm, thực hiện nghiêm túc chế độ soạn giảng, duyệt hồ sơ giáo án, chế độ sinh hoạt, bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức các hội thi.

          - Coi trọng công tác thi đua khen thư­ởng, xây dựng chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại thi đua theo từng đợt ( 4 đợt/ năm ). Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Kỉ cương -Tình thư­ơng - Trách nhiệm”, phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, phong trào thi đua Hai tốt.

- Tổ chức học 7 buổi/ tuần.

          - Tăng c­ường sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong trư­ờng học, phát huy vai trò của đoàn thể trong trư­ờng học, coi trọng công tác phát triển Đảng trong tr­ường học.

          - Tăng cư­ờng công tác kiểm tra nội bộ trên mọi lĩnh vực hoạt động của trường, chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý kịp thời sau kiểm tra, trên cơ sở đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc vi phạm quy chế chuyên môn  và các quy định khác.

7.Công tác tham mưu với chính quyền và BDDCM học sinh

-Huy động sự tham gia của phụ huynh học sinh và tham mưu với các cấp chính quyền đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục.

8. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường :

          - Hội đồng trường căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học, các điều khoản đã ban hành yêu cầu :

-  100% các thành viên trong Hội đồng trường phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước của ngành để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện nghị quyết Hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc.

- 100% các thành viên trong Hội đồng trường phải tận tâm- quyết tâm- đồng tâm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường trong  năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Đó là giám sát toàn diện các hoạt động giáo dục và đào tạo theo nhiệm vụ, mục tiêu từng cấp học và năm học.

- Theo hàng, quý, năm Hội đồng trường phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CBVC và HS thực hiện nghị quyết của mình đề ra đúng hay sai, rút ra bài học kinh nghiệm phản ảnh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu quả.

 - Hội đồng trường phải duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, công khai đúng quy trình.

 - Hội đồng trường phải cá nội dung kế hoạch , phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên thực thi nghị quyết của mình.

 - Hàng kỳ, hàng năm Hội đồng trường phải tổ chức sơ kết, mở hội nghị đánh giá xem xét kết quả hội nghị, kiến nghị nhà trường, BGH thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ, của hội nghị CBVC, của Hội đồng trường đạt kết quả tốt hơn.

- Động viên tuyên truyền mỗi CBVC, mỗi thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường. 

- Hội đồng trường phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan.

- Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

- Đặc biệt tìm tòi các giải pháp kiểm tra thanh tra việc thực thi của các tập thể cá nhân tiến hành đánh giá, xem xét và đề nghị ban lãnh đạo hội đồng xem xét, xử lí.

Trên đây là Kế hoạch của Hội đồng Trường Tiểu học Liệp Tè  giai đoạn 2012 - 2017. Các thành viên Hội đồng trường và các Bộ phận liên quan căn cứ Kế hoạch, nghiêm túc thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Đình Hùng

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • right 1