Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học Liệp Tè
Liệp Tè
Địa chỉ:Xã Liệp Tè - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 01679225808
gmail:hanhhung76@yahoo.com

Tin giáo dục

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

PHÒNG GD & ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC  LIỆP TÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 12/KH - THLT

Liệp Tè, ngày 9 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên

Năm học: 2013 – 2014

 

Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Căn cứ  Kế hoạch số 581/KH-SGDĐT ngày 01/07/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014;

   Căn cứ Kế hoạch số 50/KH - PGD-ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2013-2014, Trường tiểu học Liệp Tè xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013 - 2014 như sau:

I.Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:

1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  3. Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học hướng tới đạt chuẩn quy định.

II. Đối tượng bồi dưỡng

 Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội, giáo viên phụ trách thư viện , giáo viên đang giảng dạy tại trường.

III. Nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng

1.     Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

 

TT

 

Nội dung  bồi dưỡng

 

Thời lượng

 

Hình thức

Thời gian

 

 

 

 

1

Nội dung cơ bản của kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ III và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; thời sự chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La, của huyện Thuận Châu.

- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cuộc vận động “hai không”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học

- Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

6 Tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập trung

tại trường

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập trung

tại trường

 

Từ ngày 19/8/ 2013 đến ngày 20/8/ 2013

 

 

 

 

 

Từ ngày 22/8/ 2013 đến ngày 23/8/ 2013

 

 

2

Thông tư số 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

Thông tư số 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 03/4/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành Giáo dục.

- Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT  ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.  

 

 

 

 

 

 6 tiết

Tập trung

tại trường

 

Từ ngày 12/9/ 2013 đến ngày 13/9/ 2013

 

 

 

3

    Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Chuẩn giáo viên tiểu học

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học

Thông tư số 14/2011/BGDĐT ngày 08/4/2011; Công văn 630/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường tiểu học.

 

 

 

 

 

 8 tiết

 

 

Tập trung

tại trường

 

 

Từ ngày 19/9/ 2013đến ngày 20/9/ 2013

 

 

4

 

Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

- Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 08/08/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013 - 2014.

- Các văn bản hướng dẫn về dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

 

 

 

 

 

8 tiết

 

 

Tập trung

tại trường

 

 

Từ ngày 27/9/ 2013 đến ngày 28/9/ 2013

           2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

TT

 

Nội dung  bồi dưỡng

 

Thời lượng

 

 

Hình thức

Thời gian

1

Công văn số 140/SGDĐT-GDTH ngày 25/02/2010 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học.

Công văn số 154/SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 27/02/2010 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

+ Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý, công tác chuyên môn trong năm học.

- Dạy văn ở Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 tiết

 

 

 

 

 

Tập trung

tại trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 03/10/ 2013 đến ngày 04/10/ 2013

2

 

- Vận dụng bản đồ tư duy trong dạy Toán ở Tiểu học

 

 

6 tiết

Tập trung

tại trường

Từ ngày 17/10/ 2013 đến ngày 18/10/ 2013

 

3

 

Triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 6 tiết

 

 

Tập trung

tại trường

Từ ngày 28/10/ 2013 đến ngày 29/10/ 2013

4

 

Bồi dưỡng kỹ năng luyện chữ viết cho giáo viên tiểu học; về tiết kiệm năng lượng cho CBQL, GV tiểu học

 

 

4 tiết

 

Tập trung

tại trường

Từ ngày 8/11/ 2013 đến ngày 9/11/ 2013

5

 

Dạy và học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học, công tác tự đánh giá. sử dụng tài liệu địa phương tỉnh Sơn La đối với các môn Đạo đức lớp 1, 4,5; Lịch sử, Địa lý lớp 4, 5; Âm nhạc lớp 1, 4, 5; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy - học

 

 

 

 

6 tiết

Tập trung

tại trường

 

 

 

Từ ngày 28/11/ 2013 đến ngày 29/11/ 2013

 

3.  Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.

 

TT

Nội dung  bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời lượng

Hình thức

Thời gian

1

TH 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu

 1. Tâm lí của học sinh cá biệt

 2. Tâm lí của học sinh yếu kém

 3. Tâm lí của học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu

 

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.

 

 

 

 

 

 

10 Tiết

 

 

 

 

Tự học

Từ ngày 5/12/ 2013 đến ngày 6/12/ 2013

 

 

 

2

TH 19:

Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

1. Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.

2. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt

3. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán

4. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học

Hiểu, trình bày được yêu cầu và hỗ trợ giáo viên trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

 

 

 

 

 

8 tiết

 

 

 

 

Tập trung

tại trường

Từ ngày 27/12/ 2013 đến ngày 28/12/ 2013

3

TH 20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

1. Khái quát chung về cấu tạo của máy tính và các thiết bị ngoại vi. Giới thiệu hệ điều hành Windows; Thực hành một số thao tác cơ bản với hệ điều hành Windows.

2. Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word); Thực hành soạn thảo văn bản, trình bày văn bản và in văn bản trên máy tính

Biết thực hiện đúng, chính xác các thao tác cơ bản trong hệ điềuhành Windows.

Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word).

Biết soạn thảo, trình bày đẹp, đúng một văn bản bất kỳ.

Thực hiện điều khiển in được các văn bản trong Word.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học

 

Từ ngày 10/1/ 2014đến ngày 11/1/ 2014

4

TH 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 tiết

 

 

 

 

 

 

 

Tự học

 

 

Từ ngày 21/2/ 2014đến ngày 22/2/ 2014

5

TH 28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét)

1. Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá bằng nhận xét

2. Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra học kỳ

3. Đánh giá kết quả học tập ở các môn học bằng điểm số (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình

Hiểu quan niệm về hình thức đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số.

Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng điểm số.

Có kỹ năng xây dùng đề kiểm tra học kỳ ở các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Tiết

 

 

 

 

 

 

Tập trung

tại trường

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 14/3/ 2014đến ngày 15/3/ 2014

6

TH 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

1. Giáo viên chủ nhiệm với công tác quản lí và giáo dục học sinh trong các giờ học chính khóa.

2. Giáo viên chủ nhiệm với các hoạt động ngoài giờ lên lớp: tiết chào cờ, hoạt động của Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM.

3. Giáo viên chủ nhiệm với công tác quản lí và giáo dục học sinh buổi hai/ ngày.

4. Vấn đề phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với Ban đại diện cha mẹ học sinh

Nắm được những yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Có kĩ năng tổ chức và quản lí các hoạt động của học sinh trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Có kĩ năng phối hợp với đồng nghiệp và cộng đồng trong công tác chủ nhiệm lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Tiết

 

 

 

 

 

 

Tập trung

tại trường

Từ ngày 18/4/ 2014đến ngày 19/4/ 2014

                 ( Kèm bảng Phụ lục tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng do giáo viên tự chọn)

            IV. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

 1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

  2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX.

Hiệu trưởng biên soạn đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX của phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội, giáo viên phụ trách thư viện, giáo viên dạy lớp. Cơ sở đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch hoặc giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Bài kiểm tra khảo sát (kiểm tra tập trung): về tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Bài thu hoạch hoặc bài báo cáo chuyên đề: về vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX

 a) Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

      V. Thời gian tiến hành các công việc:

       - Quán triệt Thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX và các thông tư về chương trình của cấp học, các kế hoạch của Sở, của PhòngTrường đến toàn thể cán bộ giáo viên trước 25 tháng 3 năm 2014.

 Hoàn thành việc lập kế hoạch BDTX năm học 2013-2014 của giáo viên trước 31 tháng 3 năm 2014.

       - Hoàn thành việc lập kế hoạch của trường ngày 13 tháng 3 năm 2014.

       -  Báo cáo kế hoạch về Phòng ngày 20 tháng 5 năm 2014

   Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX; báo cáo kết quả về Phòng, đề nghị cấp giấy chứng nhận cuối tháng 5 năm 2014.

     VI. Thực hiện hồ sơ lưu trữ:

            1. Cá nhân:

  - Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

- Kế hoạch cá nhân;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

- Bài khảo sát đánh giá kết quả;

- Giấy chứng nhận kết quả BDTX

       2. Trường:

      - Kế hoạch BDTX của trường

      - Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;

      - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

         VII. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về phòng GD&ĐT.

- Ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

2. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:

- Kiểm tra giáo viên tổ mình việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

- Giám sát việc thự hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ viên, có ké hoạch giúp đớ, tác nghiệp để cùng nhau hoàn thành kế hoạch.

3. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường Tiểu học Liệp Tè năm học 2013-2014, rất mong các đồng chí nghiêm túc thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường./. 

 Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GT & ĐT Thuận Châu;

- CB-GV-NV;                                                                     

- Lưu VT( Hùng 5b).                                                                                               

 

                                                                

 

  • right 1